ข้อตกลงการใช้บริการออนไลน์ WWW.WERTICKET.COM

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.werticket.com
การใช้งานเว็บไซต์ www.werticket.com ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ 
www.werticket.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ www.werticket.com  แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และท่านตกลงสละสิทธิใด ๆ ที่อาจมีในการรับทราบคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์
 

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน

www.werticket.com  ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ของ www.werticket.com ที่จะสามารถสั่งซื้อบัตรงานอีเวนท์ และบัตรสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว 
ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
o สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว
o www.werticket.com  จัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด 
 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อบัตรออนไลน์

ท่านรับทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์ www.werticket.com  มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถเข้าถึงบัตรออนไลน์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น www.werticket.com  มิได้เป็นผู้จัดงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแสดง หรือสินค้าดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อบัตรออนไลน์ผ่าน www.werticket.com ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงเกี่ยวกับการซื้อบัตรออนไลน์ ดังต่อไปนี้แล้ว
 

การสั่งซื้อบัตรออนไลน์

o www.werticket.com เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายบัตรออนไลน์ จาก ผู้จัดงาน สถานบริการท่องเที่ยว ต่างในประเทศ ๆ (“ผู้ให้บริการ”) และรับชำระค่าสินค้าแทนผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น การสั่งซื้อบัตรออนไลน์ของท่านผ่านเว็บไซต์ จึงถือเป็นการซื้อสินค้าจากผู้ให้บริการ
o การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว www.werticekt.com ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ เป็นต้น บริษัทให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
o www.werticket.com ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาบัตรออนไลน์ในทุกกรณี ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดราคาบัตร ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ 
o www.werticket.com ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนบัตรออนไลน์ที่จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ในทุกกรณี นอกจากนั้น ในบางกรณี ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีการจำหน่ายบัตรออนไลน์ผ่านหลายช่องทางซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้ ดังนั้น www.werticekt.com จึงไม่สามารถยืนยันจำนวนบัตรออนไลน์ที่แน่นอนที่สามารถจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้ การระบุจำนวนบัตรออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการระบุจำนวนตามที่ผู้ให้บริการกำหนดมาเท่านั้น
 

วิธีการชำระเงิน

o ท่านสามารถชำระเงินค่าบัตรออนไลน์ตามวิธีการที่ www.werticekt.com กำหนดทางเว็บไซต์
o การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 

ค่าบริการ

o ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อบัตรออนไลน์ในลักษณะใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.werticekt.com มีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละผู้ให้บริการ
o ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี
 

การเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม

o ท่านยอมรับว่าอีเวนท์ต่าง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลาได้ ซึ่งการยกเลิกหรือเลื่อนนั้น เป็นการพิจารณาจากผู้จัดเท่านั้น www.werticket.com ไม่มีส่วนในการพิจารณาแต่ประการใด
o หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนงานอีเวนท์ โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการโดยตรง โดยที่www.werticekt.com อาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนงานอีเวนท์ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี
 

การคืนเงินค่าราคาสินค้า

o กรณีที่งานอีเวนท์ หรือ โปรโมชั่น ของ สถานที่ท่องเที่ยว ถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลา และท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงินค่าสินค้า ท่านตกลงเรียกให้ผู้ให้บริการ ชำระเงินคืนได้โดยตรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่www.werticket.com กำหนดเป็นกรณีเฉพาะว่าท่านสามารถได้รับเงินคืนผ่านเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมนั้นเท่านั้น
o www.werticket.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือยกเลิกงานอีเวนท์ หรือ โปรโมชั่น ของ สถานที่ท่องเที่ยวโดยผู้จัดในทุกกรณี
ความรับผิดชอบในลักษณะของบัตรออนไลน์
o www.werticket.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์ในทุกกรณี หากท่านพบว่าลักษณะของบัตรออนไลน์ หรือกิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ ท่านตกลงเรียกร้องจากผู้ให้บริการโดยตรง